Produkter - Sverre Tufte Mundal

Go to content

Main menu:

Motorojer: Universaloljer

Spesialbensiner

MultiWay             10w – 30

1 x 5       Alkylatbensin 2T

Motorolje: Person- og varebiler

1 x 25     Alkylatbensin 2T

4 x 4       LazerWay 5w – 40

1 x 5       Alkylatbensin 4T

Motorolje: Tyngre kjøyretøy

Sag-og kjedeoljer

1 x 10    PowerWay 10w – 30

4 x 4       ChainWay

1 x 10    PowerWay 15w – 40

1 x 10    ChainWay

1 x 10    MaxWay    15w – 40

Anti Freeze - Standard frostveske

1 x 10    DieselWay 10W

Til alle typer væskekjølte motorer

Motorolje: 2-Takt   

Spylervæske konsentrert

1 x 1       2-TWay Low smoke

Konsentrert spylerveske

1 x 1       AquaWay

Løsemidler

Transmisjonsoljer: Manuelle gir

1 x 1       White sprit

1 x 10    GearWay G5 80W -90

1 x 2,5   Handrens

1 x 250  GearWay Outboard

Smørefett

Transmisjons- og Hydraulikkoljer

GreaseWay CaH 92

1 x 10    TransWay DXIII

MolyWay Li 732

Spesialprodukter

Gir- og Vekseloljer

1 x 0,5   Bremsevæske

Industrioljer

1 x 10    HydraWay HVXA 32

1 x 10    HydraWay HVXA 46

Turbinoljer

1 x 10    TurbWay 46

Propanflasker

5 kg        kompositt fritid

10 kg      kompositt fritid

11 kg      fritid

33 kg      industri

 
Back to content | Back to main menu